Transparency

Última actualització 22/07/2019

Informació institucional i organitzativa

ÒRGANS DE GOVERN

Composició i funcions del Consell General

ORGANITZACIÓ I FUNCIONS

Estatuts

ALTS CÀRRECS

CVs i dades de contacte

Funcions i atribucions

Retribucions, indemnitzacions per cessament de càrrecs i dietes

Despeses de viatges

PERSONAL

Organigrama i Estructura Organitzativa

Retribucions, indemnitzacions per cessament de càrrecs i dietes

Acords laborals

Processos de selecció de personal

Acció de govern

PLANS I PROGRAMES

Pla d’actuació

Gestió econòmica i administrativa

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA

Pressupost 2020
Pressupost 2019

Liquidació del Pressupost i resultats i informes financers: 20172018

Informe d’auditoria i Comptes Anuals: 2018

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Perfil del contractant

Dades de contractació

SUBVENCIONS, TRANSFERÈNCIES I ENCOMANES DE GESTIÓ

Relació de subvencions, transferències i encomanes de gestió

CONVENIS

Relació de convenis

PATRIMONI

Inventari i gestió del patrimoni

Relació amb la ciutadania

CANALS D’ATENCIÓ CIUTADANA

Dret d’accés a la informació pública

Avaluació de la transparència

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Informe transparència, accés a la informació pública i bon govern

We use our own and third-party cookies to improve our services by analyzing your browsing habits. We consider that by continuing to use this site, you are agreeing to the use of cookies. You can change the settings and obtain further information here.

x