• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Legal notice

La seva privadesa és important per a nosaltres. Per això, volem ser transparents sobre el que pretenem fer amb la informació que ens confereix o que sabrem sobre vostè, és a dir, sobre les seves dades personals (d’ara endavant Dades), no només perquè les lleis de protecció de dades ens ho requereixen, sinó també perquè creiem en l’honestedat cap als nostres usuaris i clients. Per favor, llegeixi detingudament aquesta Política de Privadesa.
Li notificarem per endavant qualsevol canvi realitzat en aquesta Política de Privadesa i no farem canvis retroactius que redueixin els seus drets a la privadesa tret que sigui requerit legalment i, en aquest supòsit, sempre serà necessari el seu consentiment. No obstant això, pot sol·licitar a qualsevol moment la seva baixa en els nostres serveis, si no està conforme amb els modificacions realitzades.

De conformitat amb el que es disposa en Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD); MERCAT DELS FLORS, li informa que mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa, presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciona, siguin tractades pel MERCAT DELS FLORS, com a responsable del tractament, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent.

En aquest sentit i, conforme a l’establert en el RGPD, a continuació li detallem la informació sobre el tractament que el MERCAT DELS FLORS realitza sobre les seves dades


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CONSORCI MERCAT DELS FLORS
C/ Lleida, 59
08004-Barcelona
CIF: P0800194C
Tel: 932562600
Correu electrònic: protecciodedades@mercatflors.cat


Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En el Consorci del Mercat dels Flors., tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud (reserva) a través de la nostra web, en taquilla, o a través d’entitats que col·laboren amb nosaltres a tal fi.
També utilitzem les dades facilitades per vostè i les preferències que ha manifestat per enviar-li informació de tipus promocional o publicitària.

Igualment, si així ho ha sol·licitat, rebrà el butlletí del Consorci.


Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

El tractament de les seves dades es farà sobre la base de les diferents finalitats que es detallen a l’apartat anterior, i està basat en el consentiment que se li sol·licita.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En el tractament de gestió de la seva sol·licitud, a través de la web, compra d’entrades en taquilla, les seves dades personals poden ser cedides per motius legals o d’organització operativa interna a entitats públiques, empreses col·laboradores, assessors, professionals o anàlegs per dur a terme el tractament de dades personals per compte del Consorci.

Així mateix, les seves dades seran utilitzades i/o cedides a empreses col·laboradores i a entitats públiques amb la finalitat de l’elaboració d’estadístics i d’informació relativa al sector cultural
Sempre se cediran les dades necessàries per a aquesta gestió i complint amb totes les mesures de seguretat que estableix la normativa de protecció de dades.


Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el MERCAT DELS FLORS, està tractant dades personals que li concerneixen o no.

També pot exercir els drets que li confereix la normativa vigent: dret d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Així mateix, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Pot exercir els seus drets mitjançant qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i recepció de la seva sol·licitud. La sol·licitud haurà de dirigir-se a MERCAT DELS FLORS, a través de les dades que s’inclouen a l’apartat de “Responsable del Tractament”, indicant la referència “Protecció de Dades”. En la sol·licitud ha de constar: Nom, cognoms i fotocòpia del seu DNI, petició en la qual es concreta la seva sol·licitud i domicili a l’efecte de notificacions.

En cas de no estar satisfet amb la resposta de MERCAT DELS FLORS davant l’exercici dels seus drets, té dret a reclamar davant l’Autoritat de Control la tutela dels mateixos.


Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals objecte de tractament per Mercat dels Flors, han estat proporcionats per vostè mateix mitjançant l’emplenament del formulari habilitat a aquest efecte a la nostra web/instal·lacions, així com d’empreses que gestionen la venda d’entrades per a nosaltres.

MERCAT DELS FLORS, li informa, del tractament de les següents categories de dades,

  • Dades identificatives (Nom, Cognoms, número de telèfon)
  • Data de naixement
  • Correu electrònic
  • Adreces postals i electròniques
  • Codi postal

No es tracten dades especialment protegides


Durant quant temps emmagatzemarem les seves dades?

Tractarem i emmagatzemarem les seves dades el temps necessari per gestionar la sol·licitud, així com la poder donar compliment a la finalitat informada en la capa bàsica.

També retenim les seves dades per complir amb els requisits de la llei aplicable, prevenir accions il·lícites, resoldre disputes, solucionar problemes, i altres accions permeses per la llei. Una vegada que no sigui necessari el tractament de les seves dades, les eliminarem i/o bloquejarem conforme a la nostra política de retenció i supressió de dades i els terminis de prescripció legal de conformitat la normativa vigent.

En el Mercat de les Flors, estem preocupats per la seguretat i per garantir i protegir la seva privadesa. Per aquest motiu, li garantim que el tractament de les seves dades s’efectua sota alts nivells de seguretat.
D’acord als estàndards del sector, mantenim mesures tècniques i organitzatives contra la destrucció accidental o il·legal, pèrdua o alteració accidental, revelació o accés no autoritzat i altres formes o procediments il·legals.