• Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube

Terms and conditions

L’adquisició d’una entrada, abonament o invitació (en endavant, entrada) representa l’acceptació de les condicions següents:

 1. Aquesta entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant, l’Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il•lícitament autoritzarà a l’Organització a privar l’accés al seu portador. En aquesta casos, si no se li permet l’accés al recinte, l’Organització declina tota responsabilitat.
 2. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada s’haurà de conservar en un lloc sec, lluny de la calor, sense cap contacte amb plàstics ni camps magnètics, i s’haurà de conservar fins a la sortida del recinte.
 3. L’Organització es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, així com decretar la suspensió de l’espectacle. Una vegada adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel•lació de l’esdeveniment, cas en que l’Organització es compromet a la devolució del seu import en el mateix punt de compra fins a un mes després de la suspensió.
 4. No serà permesa l’entrada de públic a la sala durant la interpretació de les obres. Es potestat de l’Organització permetre l’entrada al recinte un cop començat l’espectacle.
 5. L’Organització es reserva el dret d’admissió. El portador d’aquesta entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. L’Organització no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal•lacions.
 6. El portador d’aquesta entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, així com a desconnectar els aplicatius mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior d’aquest. També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte els gossos d’assistència.
 7. L’Organització es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel•lectual de l’espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, filmar o enregistrar, així com l’entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l’Organització consideri perillós o els que estiguin prohibits per la normativa vigent.
 8. A aquests efecte, el portador d’aquesta entrada autoritza a l’Organització a efectuar, d’acord amb la llei, les revisions o registres de persona i tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.
 9. L’Organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada en el seu recinte.
 10. Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul•lació de l’espectacle, s’haurà d’adreçar a l’Organització amb la presentació d’aquesta entrada.