• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Informació per facturar

Si ets proveïdor del Consorci Mercat de les Flors

Factura Electrònica

En virtut de l’aplicació de la Instrucció de la Gerència de Recursos de la Direcció de Serveis Generals de l’Ajuntament de Barcelona que dóna compliment a la Llei 25/2013 de 27 de desembre d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector públic:

Les factures de qualsevol import adreçades al Consorci Mercat de les Flors hauran de presentar-se al seu registre electrònic en format habilitat per tal efecte.

Els Codis DIR-3 del Consorci Mercat de les Flors:

  • OFICINA COMPTABLE: LA0009872
  • ÒRGAN GESTOR: LA0009872
  • OFICINA TRAMITADORA: LA0009872

Per a la tramitació de la factura electrònica, us convidem a accedir als enllaços següents:

https://www.b2brouter.net/directory/es/9920/ESP0800194C/consorci-mercat-de-les-flors

https://www.pimefactura.net

https://efact.eacat.cat/bustia/home.htm