Ofertes de treball i altres convocatòries

Tècnic Web i Comunicació Audiovisual

Formulari d'inscripció

* Camps obligatoris

1. Les vostres dades

IMPORTANT

Els mèrits valorables en experiència professional a empreses relacionades en aquest formulari i al CV, cal que es corresponguin amb la denominació de les empreses que consten a l’Informe de Vida Laboral.


2. Documentació

Pugeu des del vostre ordinador la següent documentació (tots els documents han de ser en format word o pdf i un pes maxim de 20 MB):


3. Puc acreditar quan em sigui requerit


4. Idiomes


5. DeclaroAnnex

A fi i efecte de facilitar la puntuació de mèrits de cada un dels candidats admesos al procés de selecció, es sol·licita d'ordenació d'experiències professionals que cada candidat pot acreditar en relació als conceptes avaluables següents:

1) Detall dels mèrits rellevants relatius a l'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 13 punts)

1.a) Experiència laboral en CREACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS per a la difusió en canals digitals. Es puntuarà un màxim de 5 punts a raó de 0,50 punts cada 3 mesos de treball acreditat

1.b) Experiència laboral en GESTIÓ DE WEBS (manteniment i gestió de textos i continguts del portal web i mailing del Mercat). Es puntuarà un màxim de 4 punts a raó de 0,50 punts cada 3 mesos de treball acreditat

1.c) Experiència laboral en TASQUES DE COMUNICACIÓ DIGITAL (accions de dinamització i participació a través del web i xarxes socials). Es puntuarà un màxim de 4 punts a raó de 0,50 punts cada 3 mesos de treball acreditat

2) Obtindran fins a 1 punt les candidatures que hagin desenvolupat les especialitats tècniques anteriors en EQUIPAMENTS DEDICATS A LES ARTS ESCÈNIQUES. El repartiment de puntuació es farà a raó de 0,5 punts per cada any de treball acreditat

2.a)

3) Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball fins a un màxim d' 1 punt. Es valorarà la certificació en la formació vinculada al lloc de treball com cursos específics relacionats amb la comunicació, comunicació digital, gestió de xarxes socials, programes de disseny, edició d'imatges i vídeos, cursos relacionats amb les artes escèniques, gestió cultural i altres idiomes a més dels obligatoris

3.a) Formació en cursos de més de 10 hores de durada: 0,10 punts per curs

3.b) Formació superior a banda de l'obligatòria: 0,60 punts per titulació


Sol·licito

Pot ampliar informació en relació al tractament de dades personals que fa el Consorci Mercat de les Flors a la nostra web