Ofertes de treball i altres convocatòries

Tècnics especialistes escenari REGIDOR ESCENARI Grec 2022

Formulario de inscripción

* Campos obligatorios

1. Les vostres dades

IMPORTANT

Els mèrits valorables en experiència professional a empreses relacionades en aquest formulari i al CV, cal que es corresponguin amb la denominació de les empreses que consten a l’Informe de Vida Laboral.


2. Documentació

Pugeu des del vostre ordinador la següent documentació (tots els documents han de ser en format word o pdf i un pes maxim de 20 MB):


3. Puc acreditar quan em sigui requerit


4. Idiomes


5. DeclaroAnnex

A fi i efecte de facilitar la puntuació de mèrits de cada un dels candidats admesos al procés de selecció, es sol·licita d'ordenació d'experiències professionals que cada candidat pot acreditar en relació als conceptes avaluables següents:

1) Detall dels mèrits rellevants relatius a l'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 7 punts)

1.a) Experiència laboral com a REGIDOR D'ESCENARI. Es puntuarà un màxim de 2 punts a raó de 0,25 punts cada 3 mesos de treball acreditat

1.b) Experiència laboral com a REGIDOR D'ESCENARI. Es comptarà un màxim de 2 punts a raó de 0,25 punts cada 3 mesos de treball acreditat

1.c) Experiència en altres àrees tècniques i organitzatives vinculades al'espectacle en viu (maquinària, luminotècnia, so, sastreria, etc.). Es comptarà un màxim d'1 punt a raó de 0,25 punts cada 3 mesos de treball acreditat

1.d) Experiència en responsabiliats de coordinació tècnica. Es comptarà un màxim de 1 punt a raó de 0,25 punts cada 3 mesos de treball acreditat.

1.e) Experiència en treball de regidoria d'escenariper equipaments mitjans i grans. Es comptarà un màxim de 0,5 punts a raó de 0,25 per cada 3 mesos de treball acreditat

1.f) Experiència en dissenys artístics. Es comptarà un màxim de 0,5 punts a raó de 0,20 per cada projecte realitzat en equipaments mitjans o grans, i 0,10 punts en altres equipaments

2) Obtindran fins a 1 punt les candidatures que hagin desenvolupat, totes les especialitats tècniques anteriors simultàniament en un mateix lloc de treball. El repartiment de puntuació es farà a raó de 1 punt per cada 6 mesos de treball acreditat

2.a)

3) Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball fins a un màxim de 2 punts. Es valoraran la certificació en la formació vinculada al lloc de treball com sursos específics, anglès superior al nivell B1, altres idiomes a banda dels obligatoris. El repartiment de puntuació es farà de la forma següent:

3.a) Formació complementària al PRL bàsic de prevenció de riscos. Fins a 0,50 punts

3.b) Resta de formacions relacionades amb el lloc de treball. Fins a 1,5 punts a raó de 0,15 punts per cada curs realitzat de més de 10 hores de durada


Sol·licito

Pot ampliar informació en relació al tractament de dades personals que fa el Consorci Mercat de les Flors a la nostra web