Ofertes de treball i altres convocatòries

Gestió Econòmica (comptable)

Formulari d'inscripció

* Camps obligatoris

1. Les vostres dades

Els mèrits valorables en experiència professional a empreses relacionades en aquest formulari i al CV, cal que es corresponguin amb la denominació de les empreses que consten a l’Informe de Vida Laboral.


2. Documentació

Pugeu des del vostre ordinador la següent documentació (tots els documents han de ser en format word o pdf i un pes maxim de 20 MB):


3. Puc acreditar quan em sigui requerit


4. Idiomes


5. DeclaroAnnex

A fi i efecte de facilitar la puntuació de mèrits de cada un dels candidats admesos al procés de selecció, es sol·licita d'ordenació d'experiències professionals que cada candidat pot acreditar en relació als conceptes avaluables següents:

1) Detall dels mèrits rellevants relatius a l'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 13 punts)

1.a) Valoració Experiència Professional específica (fins a 10 punts). Es puntuarà d'acord amb cada ponderació fins a un màxim de 10 punts a tot el subapartat, a raó de 0,5 punts cada 6 mesos de treball acreditat

1.b) Experiència en la Gestió de Recursos Humans vinculats a la funció pública (procediments selectius, confecció de nòmines, tràmits de gestió). Es comptarà un màxim de 3 punts a raó de 0,5 punts cada 6 mesos de treball acreditat

2) Obtindran fins a 1 punt les candidatures que hagin desenvolupat, totes de les especialitats tècniques anteriors simultàniament en un mateix lloc de treball. El repartiment de puntuació es farà a raó d’1 punt per 6 mesos de treball acreditat

2.a)

3) Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball fins a un màxim de 1 punt. Es valoraran els graus i formació vinculats al lloc de treball com cursos de comptabilitat pressupostària, fiscalitat, funció pública, office, excel avançat, anglès superior a C1 i altres idiomes a banda dels obligatoris.

3.a) Formació no reglada en cursos de més de 10 hores de durada (0,10 punts per curs)

3.b) Formació tècnica professional (0,60 punts)

3.c) Formació superior (0,90 punts)


Sol·licito

Pot ampliar informació en relació al tractament de dades personals que fa el Consorci Mercat de les Flors a la nostra web